En route vers une nouvelle vie!

 

 On a été adoptés !

 

max (4)Max   naska4Naskalanzo (4)Lanzo
kaina (6)KaïnaPRIsca (1)Prisca litchi (5)Litchi
oural11Ouralyouzo (5)Youzo  ozalée (6)Ozalée
fidel (1)Fidel  im'ba (5)Im’ba marley (3)Marley
sultan (4)SultanMALHYa (3)MahliaOURagan (2)Ouragan
pinkyPinky milka (4)Milka ourson (5)Ourson
igor (1)Igor     ines (6)Ines   mashaMasha